Legal notice

Wettelijke bepalingen

Door het bezoeken van de Internetpagina’s op www.vlooienbandhond.nl of een van de subsites daarvan (hierna aangeduid als de “Site”) van VLOOIENBANDHOND Corporation of van haar dochterondernemingen (hierna aangeduid als “”) gaat u akkoord met de volgende voorwaarden. Als u niet met alle hieronder genoemde voorwaarden akkoord kunt gaan, wordt u verzocht de Site te verlaten.

Door het bezoeken van de Internetpagina’s op www.vlooienbandhond.nl of een van de subsites daarvan (hierna aangeduid als de “Site”) van VLOOIENBANDHOND Corporation of van haar dochterondernemingen (hierna aangeduid als “VLOOIENBANDHOND”) gaat u akkoord met de volgende voorwaarden. Als u niet met alle hieronder genoemde voorwaarden akkoord kunt gaan, wordt u verzocht de site te verlaten.

Beperkte licentie

Met inachtneming van de hieronder genoemde voorwaarden en van alle toepasselijke wet- en regelgeving, verleent VLOOIENBANDHOND u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, persoonlijk en beperkt recht tot de toegang tot en het gebruik en weergeven van deze Site en daarmee verband houdende materialen voor uw persoonlijke gebruik. Dit recht houdt geen overdracht van eigendom op de Site en de daarin opgenomen materialen en geschiedt onder voorbehoud van de volgende beperkingen: (i) op alle kopieën van de Site en materialen die u maakt, moet de kennisgeving van het auteursrecht en overige eigendomsrechten van VLOOIENBANDHOND vermeld blijven staan; en (ii) het is u niet toegestaan de Site of materialen op enigerlei wijze aan te passen, te distribueren, over te dragen of op te slaan of de Site en de materialen op enigerlei wijze te reproduceren, publiekelijk te tonen, uit te voeren of anderszins te gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden, behoudens voor zover uitdrukkelijk in deze voorwaarden is toegestaan.

Auteursrecht

Op de inhoud van deze Site is het auteursrecht © van VLOOIENBANDHOND Corporation van toepassing. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden worden verleend zijn voorbehouden.

Merken

De merken “VLOOIENBANDHOND” en alle overige al dan niet geregistreerde merken, productnamen, logo’s, commerciële symbolen, handelsnamen en slogans en dienstmerken van VLOOIENBANDHOND zijn handelsmerken van VLOOIENBANDHOND. Toegang tot de Site mag niet worden opgevat als wordt daardoor impliciet, stilzwijgend, of anderszins een licentie verleend op het gebruik van de merken die op de Site voorkomen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VLOOIENBANDHOND.

Aanpassing van de Site

VLOOIENBANDHOND behoudt zich het recht voor de inhoud van de Site te wijzigen of aan te passen, met inbegrip van maar niet beperkt tot deze wettelijke kennisgeving, of de toegang tot de Site te allen tijde en al dan niet met voorafgaande kennisgeving in te trekken of te beëindigen.

Disclaimer

De inhoud van deze Site wordt aangeboden in de staat waarin hij zich bevindt en beschikbaar is (”as is” en ”as available”). Het gebruik van op de Site opgenomen informatie, hulpmiddelen en diensten geschiedt uitsluitend voor verantwoordelijkheid van de gebruiker. VLOOIENBANDHOND doet geen uitspraken en geeft geen garanties aangaande de juistheid of functionaliteit van deze informatie, hulpmiddelen en diensten. Behoudens voor zover vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie verleend ten aanzien van de beschikbaarheid, juistheid, betrouwbaarheid of content van de Site.

Beperking van aansprakelijkheid

Behoudens voor zover vereist krachtens het toepasselijke recht is VLOOIENBANDHOND niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade, gederfde winst, of bedrijfsstagnatie die voortvloeit uit het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de Site en de daarop aangeboden diensten, zelfs als VLOOIENBANDHOND voor dergelijke schade is gewaarschuwd. VLOOIENBANDHOND is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in, en vertragingen of tekortkomingen van de Site. Tevens rust er op VLOOIENBANDHOND geen enkele verplichting gebruikers in kennis te stellen wanneer informatie is geactualiseerd. VLOOIENBANDHOND is niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade die wordt veroorzaakt door het vertrouwen op de in de Site opgenomen gegevens en diensten of op gegevens die de gebruiker aan de Site heeft toegevoegd.

Links

Deze Site kan koppelingen bevatten naar websites en bronnen die het eigendom zijn van, of worden geëxploiteerd door, derden. VLOOIENBANDHOND aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid, doet geen aanbevelingen of uitspraken en verleent geen garanties ten aanzien van materiaal dat wordt gecreëerd of gepubliceerd op sites van derden waarnaar de Site een koppeling bevat.

Aanlevering van informatie

Door informatie of materiaal aan VLOOIENBANDHOND te verstrekken (zoals feedback, gegevens, antwoorden, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, plannen, bestellingen, verzoeken e.d.), bijvoorbeeld via e-mail of via de Site, verklaart u dat: (i) dit materiaal geen items bevat van onwettige, smadelijke, lasterlijke, obscene, pornografische, beledigende, kwetsende of bedreigende aard of die anderszins ongeschikt is voor publicatie; (ii) u alle redelijke inspanningen zult doen om te scannen op virussen of andere besmettelijke of vernietigende eigenschap en en deze te verwijderen voordat u het materiaal aanlevert; (iii) u de eigenaar bent van het materiaal of een onbeperkt recht heeft dit aan ons te verstrekken en dat VLOOIENBANDHOND dit materiaal mag publiceren en/of dit materiaal of daarin omschreven concepten zonder vergoeding, beperking op het gebruik, vermelding van de herkomst, rekenschap of aansprakelijkheid mag opnemen in haar eigen producten; en (iv) u verklaart geen stappen te zullen ondernemen tegen VLOOIENBANDHOND in verband met door u aangeleverd materiaal en u verklaart VLOOIENBANDHOND te zullen vrijwaren indien een andere partij stappen onderneemt tegen VLOOIENBANDHOND in verband met door u aangeleverd materiaal.

E-mail disclaimer

De inhoud van dit bericht of de bijgevoegde bestanden zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kunnen vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender onmiddellijk te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Dank u wel. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Houd er rekening mee dat wij redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de overdracht van virussen te voorkomen; wij kunnen echter niet garanderen dat dit bericht of de bijlagen vrij zijn van virussen. VLOOIENBANDHOND aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.